DHL Pomoc DHL.com
Online Shipping
Ako by ste chceli s nami posielať?
DHL je komplexná Express prepravná podpora pre nových aj existujúcich zákazníkov: Posielať teraz, dozvedieť sa o DHL preprave; pripraviť a riadiť svoje vývozné alebo dovozné dodávky - všetko Online.
  
Čo je nové?
Všimnete si, že sme urobili nejaké zmeny, ktoré umožnia znížiť čas potrebný na dokončenie dodávky.
Dozviete sa viac kliknutím na odkaz nižšie.
Aké sú výhody mať užívateľský profil?
Vitajte v DHL Web Shipping International
Ušetrite čas a získate lepšiu kontrolu
Spravujte adresár (až do 2000 adries) a históriu zásielok
Upravovanie vášho používateľskeho profilu a predvolených nastaveni Váš účet zobrazí presné ceny
Vziať plnú kontrolu nad vašou dodávkou
Import Express Online je navrhnutý tak, aby koordinoval efektívnu komunikáciu medzi dodávateľmi a odosielateľmi, nech ste kdekoľvek, priamo cez internet.
To dáva dodávateľom plnú kontrolu nad ich dovozom a zároveň umožňuje odosielateľom pripraviť a riadiť ich dodávky.